Błąd w sztuce medycznej

Odszkodowania za szkody powstałe w wyniku błędnej diagnozy lekarza, nieprawidłowego leczenia, zakażenia szpitalnego, odmowy udzielenia pomocy.

Przykłady często występujących spraw:

  • zakażenia gronkowcem,
  • urazy podczas porodu,
  • błędne diagnozy onkologiczne,
  • odmowa udzielenia pomocy medycznej.


W Twoim imieniu dochodzić będziemy zadośćuczynienia za krzywdę, ból i cierpienia spowodowane niewłaściwym postępowaniem personelu ośrodka opieki medycznej, szpitala i lekarzy. Świadczenie obejmie również odszkodowanie za utracone wynagrodzenie i poniesione koszty leczenia. Wystąpimy o uzyskanie dla poszkodowanego renty, stanowiącej wyrównanie strat finansowych w osiąganych dochodach. Reprezentujemy również osoby dochodzące odszkodowania za śmierć bliskiej osoby w przypadku, gdy jest ona konsekwencją błędu medycznego, odmowy udzielenia pomocy medycznej przez lekarza lub zaniedbań personelu medycznego.

Skompletujemy niezbędne dokumenty i zgłosimy szkodę wzywając do wypłaty odszkodowania. W celu sprawniejszego działania prosimy o uzyskanie, w miarę możliwości, pisemnych oświadczeń świadków, którzy potwierdzą datę i okoliczności zdarzenia. Należy zgromadzić dokumentację medyczną potwierdzającą przebieg leczenia, rodzaj oraz rozmiar doznanych w wyniku błędów medycznych urazów lub ich konsekwencji fizycznych i psychicznych. Zachowaj rachunki i faktury VAT za zakup lekarstw, sprzętów rehabilitacyjnych itp., których kupno uzasadniają konsekwencje niewłaściwego postępowania medycznego.

Należy również pamiętać, iż termin przedawnienia przy tego rodzaju roszczeniach wynosi 3 lata od dnia, w którym dowiedzieli się Państwo o powstaniu szkody i o osobie obowiązanej do jej naprawienia lub też od daty wydania przez ubezpieczyciela ostatniej decyzji odszkodowawczej. W wielu przypadkach termin przedawnienia roszczeń może wynosić nawet 20 lat. W przypadku osoby małoletniej, roszczenie o naprawienie szkody na osobie nie ulegnie przedawnieniu przed upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności. Określenie terminu przedawnienia w konkretnym przypadku, możliwe jest po sprawdzeniu dokumentów i okoliczności sprawy.