Sposób ochrony danych osobowych użytkowników serwisu

Zespół kancelarii odszkodowawczej LSU przykłada szczególną wagę do stosowania wysokich standardów zachowania poufności. Jako administrator danych kancelaria zobowiązana jest do ochrony danych osobowych swoich klientów i ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane przesyłane do LSU przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu, w którym zostały udostępnione. Udostępnianie danych innym podmiotom lub osobom następuje tylko w przypadku pisemnego upoważnienia LSU do takiej czynności przez osobę, której dane osobowe dotyczą lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel zbierania danych osobowych

Podanie adresu e-mail jest równoznaczne z akceptacją przesyłania przez LSU drogą elektroniczną informacji, związanych z zakresem działania kancelarii odszkodowawczej. Podanie danych osobowych oznacza, że dane te będą przetwarzane przez LSU w celu realizacji rozmowy, zamówionej z przedstawicielem LSU oraz w celu wykonania czynności sprawdzających okoliczności i stan prawny sprawy. Celem tych działań jest zawarcie umowy zlecenia i reprezentowanie poszkodowanego we wszystkich czynnościach związanych z dochodzeniem odszkodowania.
 

Administracja informacjami zawierającymi dane osobowe

LSU - Likwidacja Szkód Ubezpieczeniowych Piotr Żołędź, z siedzibą w Opolu przy ulicy gen. Józefa Zajączka 9/2 (45-050), o numerach ewidencyjnych: NIP 7541991307, REGON 530520090, w treści oznaczoną LSU, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez użytkownika serwisu lsu.pl a przesyłanych za pomocą formularzy kontaktowych „Zamów rozmowę” i „Zgłoś szkodę”. Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza przesłanie do LSU danych osobowych znajdujących się w ich treści.


Dobrowolna zgoda użytkownika przy udzielaniu informacji o danych osobowych

Przesłanie do LSU informacji i danych osobowych jest dobrowolne. Pamiętać jednak należy, że przesłanie danych może być niezbędne do prowadzenia przez LSU czynności związanych z zakresem działania kancelarii odszkodowawczej.


Uprawnienia dostępu do danych, dokonania aktualizacji lub usunięcia danych osobowych

Każda osoba, której dotyczą dane osobowe przesłane do LSU ma prawo dostępu do tych danych, dokonania ich aktualizacji lub usunięcia danych osobowych. W celu przeprowadzenia tych czynności prosimy o kontakt telefoniczny z kancelarią, numer telefonu 774442010 w godzinach 9.00-17.00 lub listownie na adres:
 
 
LSU Likwidacja Szkód Ubezpieczeniowych
ul. gen. Józefa Zajączka 9/2
45-050 Opole

Klauzula informacyjna dla Klientów Kancelarii (RODO)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: LSU Likwidacja Szkód Ubezpieczeniowych Piotr Żołędź w Opolu (45-050), przy ul. gen. J. Zajączka 9/2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie (w/w adres), w formie elektronicznej pod adresem kancelaria@lsu.pl, oraz telefonicznie pod nr tel. 77 444 20 10 lub 792 792 434.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wypełnienia obowiązków wynikających z udzielonego mi pełnomocnictwa do prowadzenia zleconej mi sprawy na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (sądy, urzędy właściwe w danej sprawie, przeciwnicy procesowi w danej sprawie i ich pełnomocnicy, biuro rachunkowe obsługujące Administratora, pełnomocnicy substytucyjni, pracownicy, stażyści, aplikanci radcowscy, praktykanci Administratora).

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym związanym z udzielonym pełnomocnictwem (co najmniej do zakończenia prowadzenia sprawy) lub ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z prowadzonej sprawy lub dłużej w ograniczonym zakresie w celu wykluczenia konfliktu interesów radcy prawnego w zakresie wynikającym z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. 

5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż niezbędne dla prowadzenia zleconej sprawy. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy (równoznaczne z wypowiedzeniem pełnomocnictwa).