Zarządca drogi jest zobowiązany do odśnieżania i zwalczania jej śliskości w zimie. Jest on więc podmiotem odpowiedzialnym za szkody wynikające z niewłaściwego utrzymania stanu dróg oraz podmiotem, który po przyjęciu odpowiedzialności wypłaci odszkodowanie za wypadek.
Zarządcą dróg:

  • krajowych – jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  • wojewódzkich – zarząd województwa,
  • powiatowych – zarząd powiatu,
  • gminnych – wójt, burmistrz, prezydent miasta,
  • w granicach miast na prawach powiatu, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad – Prezydent miasta,
  • drogi wewnętrzne – właściciel terenu.

Odpowiedzialność zarządcy drogi jest oparta na zasadzie winy – art. 415 k.c. Powstałą szkodę, zgodnie z art. 6 k.c., trzeba należycie udowodnić. Przygotowana dokumentacja ma potwierdzić, iż szkoda powstała w wyniku złego stanu lub nieodpowiedniego przygotowania drogi, której stan jest w związku przyczynowym ze szkodą. W tym celu winno się zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia i zniszczonego pojazdu, pomocna będzie też notatka policji lub straży miejskiej, zeznania świadków oraz opinia rzeczoznawcy.

Wniosek o odszkodowanie za wypadek składa się bezpośrednio do zarządcy bądź u jego ubezpieczyciela.

W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania pozostaje możliwość wystąpienia na drogę sądową. Należy jednak pamiętać, iż istnieją sytuacje, w których wina zobowiązanego podmiotu jest wyłączona ze względu na brak możliwości wyeliminowania niedogodności związanymi z panującymi warunkami atmosferycznymi. Nadto zarządca zwolni się od odpowiedzialności czasowym, widocznym i wyraźnym ostrzeżeniem przed zagrożeniem.