Szkoda osobowa - obrażenia ciała, odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Nasza pomoc w tym zakresie obejmuje dochodzenie odszkodowania za doznane obrażenia ciała i rozstrój zdrowia (odszkodowanie za wypadek). W przypadku śmierci bliskiej Ci osoby uzyskamy odpowiednio wysokie zadośćuczynienie.

Wypłacone poszkodowanemu zadośćuczynienie będzie obejmowało naprawienie wszystkich, odniesionych szkód wynikających z doznanych obrażeń ciała, krzywdy, bólu i cierpień spowodowanych wypadkiem. W przypadku śmierci bliskiej osoby uzyskamy od sprawcy wypadku stosowne zadośćuczynienie.

Wniesiemy o zwrot utraconych w związku ze zdarzeniem dochodów i poniesionych kosztów leczenia. Uzyskamy rentę, wyrównującą dochody poszkodowanego z osiąganymi przed wypadkiem, rozstrojem zdrowia lub utratą bliskiej osoby. Będziemy reprezentować poszkodowanego w całym postępowaniu sądowym przy udziale profesjonalnego pełnomocnika.


Poszkodowanemu który doznał obrażeń ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci bliskiej osoby przysługuje szereg świadczeń odszkodowawczych
(odszkodowanie za wypadek), miedzy innymi na podstawie następujących zapisów Kodeksu Cywilnego:
 
  • art. 415 - sprawca szkody zobowiązany jest do jej naprawienia,
  • art. 444 - osoba zobowiązana do naprawienia szkody musi zwrócić wszelkie wynikające ze szkody koszty, w tym miedzy innymi: koszty leków, środków medycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, pobytu szpitalnego, specjalistycznych konsultacji medycznych, dodatkowej opieki nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego opiekuna, koszty odwiedzin najbliższych u poszkodowanego, koszty związane ze szkoleniem wynikającym z inwalidztwa i konieczności zmiany zawodu, koszty operacji - żądanie tej kwoty może zostać zgłoszone bezzwłocznie a kwota zostanie wypłacona z góry, przed konieczną operacją. W przypadku całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy poszkodowanemu przysługuje renta wyrównawcza,
  • art. 445 - poszkodowanemu w związku z odniesionymi obrażeniami, krzywdą psychiczną, bólem i cierpieniami, które są konsekwencją działania sprawcy należne jest zadośćuczynienie. Jest ono świadczeniem jednorazowym, które powinno obejmować całość okoliczności konkretnej sprawy. Podstawową funkcją zadośćuczynienia jest kompensacja szkody, to jest naprawienie jej w całości. Świadczenie powinno przede wszystkim brać pod uwagę rozmiar doznanych urazów, długotrwałość procesu leczenia i rehabilitacji, wiek poszkodowanego oraz krzywdę odczuwaną przez poszkodowanego w przyszłości,
  • art. 446 - w przypadku śmierci poszkodowanego, która jest wynikiem odniesionych w wypadku obrażeń lub doznanego rozstroju zdrowia najbliższym członkom rodziny należne jest zadośćuczynienie za doznane krzywdy. W sytuacji gdy nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej najbliższych poszkodowanego, należne jest z tego tytułu stosowne odszkodowanie i renta. Koszty leczenia i pogrzebu poszkodowanego również podlegają rekompensacie w postaci odszkodowania.