Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Holandii, w Polsce, w Niemczech, w Unii Europejskiej.
Odszkodowania za wypadki przy pracy w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej. Utracone dochody, zadośćuczynienie i renta wyrównawcza.

W imieniu poszkodowanego zgłosimy szkodę lub sporządzimy odwołanie od wydanej, niekorzystnej decyzji. Zbadamy okoliczności zdarzenia i wystąpimy o wypłatę właściwej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia.Pomoc w tym zakresie obejmuje dochodzenie odszkodowań i dotyczy szkód:
 

  • powstałych podczas wypadków w pracy, z winy pracodawcy (naruszenie obowiązków, zaniedbanie, brak odpowiednich szkoleń BHP itp.). W ramach naszych działań dochodzić będziemy odszkodowania za utracone dochody za okres niezdolności do pracy i poniesione koszty transportu i leczenia. Wystąpimy o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę, ból i cierpienie spowodowane odniesionymi obrażeniami, które są następstwem zawinionego działaniem lub zaniechania pracodawcy. Możliwym jest również uzyskanie dla poszkodowanego renty stanowiącej wyrównanie sytuacji finansowej z tą, w jakiej znajdowałby się poszkodowany, gdyby wypadek i będące jego efektem obrażenia i straty materialne nie miały miejsca,

  • powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, co oznacza nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego doznano niezależnie od swej woli uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub nastąpiła śmierć.

W celu sprawniejszego działania prosimy o wykonanie (w miarę możliwości) dokumentacji fotograficznej miejsca powstania szkody, przedłożenie protokołu wypadku przy pracy, uzyskanie pisemnych oświadczeń świadków, którzy potwierdzą datę i okoliczności zdarzenia oraz zgromadzenie dokumentacji medycznej potwierdzającej rodzaj i rozmiar urazów doznanych w wyniku wypadku.

Należy również pamiętać, iż termin przedawnienia przy tego typu roszczeniach wynosi 3 lata od dnia, w którym dowiedzieli się Państwo o powstaniu szkody i osobie za nią odpowiedzialnej lub też od daty wydania przez Ubezpieczyciela ostatniej decyzji odszkodowawczej. Niemniej termin ten może wynosić 10 lub nawet 20 lat w przypadku, gdy szkoda wynikła ze zbrodni lub występku.