facebook

Polityka prywatności

Sposób ochrony danych osobowych użytkowników serwisu

Zespół kancelarii odszkodowawczej LSU przykłada szczególną wagę do stosowania wysokich standardów zachowania poufności. Jako administrator danych kancelaria zobowiązana jest do ochrony danych osobowych swoich klientów i ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane przesyłane do LSU przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu, w którym zostały udostępnione. Udostępnianie danych innym podmiotom lub osobom następuje tylko w przypadku pisemnego upoważnienia LSU do takiej czynności przez osobę, której dane osobowe dotyczą lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Jaki jest cel zbierania danych osobowych

Podanie adresu e-mail jest równoznaczne z akceptacją przesyłania przez LSU drogą elektroniczną informacji, związanych z zakresem działania kancelarii odszkodowawczej. Podanie danych osobowych oznacza, że dane te będą przetwarzane przez LSU w celu realizacji rozmowy, zamówionej z przedstawicielem LSU oraz w celu wykonania czynności sprawdzających okoliczności i stan prawny sprawy.Celem tych działań jest zawarcie umowy zlecenia i reprezentowanie poszkodowanego we wszystkich czynnościach związanych z dochodzeniem odszkodowania.


Administracja informacjami zawierającymi dane osobowe

LSU – Likwidacja Szkód Ubezpieczeniowych Piotr Żołędź, z siedzibą w Opolu przy ulicy gen. Józefa Zajączka 9/2 (45-050), o numerach ewidencyjnych: NIP 7541991307, REGON 530520090, w treści oznaczoną LSU, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez użytkownika serwisu lsu.pl a przesyłanych za pomocą formularzy kontaktowych: „zamówienie rozmowy”, „wyślij wiadomość”, „NAPISZ DO NAS”. Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza przesłanie do LSU danych osobowych znajdujących się w ich treści.

Dobrowolna zgoda użytkownika przy udzielaniu informacji o danych osobowych

Przesłanie do LSU informacji i danych osobowych jest dobrowolne. Pamiętać jednak należy, że przesłanie danych może być niezbędne do prowadzenia przez LSU czynności związanych z zakresem działania kancelarii odszkodowawczej.

Uprawnienia dostępu do danych, dokonania aktualizacji lub usunięcia danych osobowych 

Każda osoba, której dotyczą dane osobowe przesłane do LSU ma prawo dostępu do tych danych, dokonania ich aktualizacji lub usunięcia danych osobowych. W celu przeprowadzenia tych czynności prosimy o kontakt telefoniczny z kancelarią, numer telefonu 774 442 010 w godzinach 9.00-17.00 lub listownie na adres:

LSU Likwidacja Szkód Ubezpieczeniowych
ul. gen. Józefa Zajączka 9/2
45-050 Opole

Klauzula informacyjna dla Klientów Kancelarii (RODO)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: LSU Likwidacja Szkód Ubezpieczeniowych Piotr Żołędź w Opolu (45-050), przy ul. gen. J. Zajączka 9/2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie (w/w adres), w formie elektronicznej pod adresem kancelaria@lsu.pl, oraz telefonicznie pod nr tel. 774 442 010 lub 792 792 434.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wypełnienia obowiązków wynikających z udzielonego mi pełnomocnictwa do prowadzenia zleconej mi sprawy na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (sądy, urzędy właściwe w danej sprawie, przeciwnicy procesowi w danej sprawie i ich pełnomocnicy, biuro rachunkowe obsługujące Administratora, pełnomocnicy substytucyjni, pracownicy, stażyści, aplikanci radcowscy, praktykanci Administratora).

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym związanym z udzielonym pełnomocnictwem (co najmniej do zakończenia prowadzenia sprawy) lub ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z prowadzonej sprawy.

5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż niezbędne dla prowadzenia zleconej sprawy. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy (równoznaczne z wypowiedzeniem pełnomocnictwa).

Zakończone sprawy

Magdalena 34 lata
Ubezpieczyciel: nie uznał roszczenia
LSU – zakończona: 76 000 PLN
Błąd w sztuce medycznej. Pacjentka podczas operacji nie została znieczulona odpowiednią dawką leków, jednocześnie otrzymała środki całkowicie zwiotczające mięśnie.
Czując ból operacji oraz słysząc rozmowy i komentarze lekarzy nie mogła w żaden sposób zasygnalizować stanu pełnej świadomości. Kancelaria LSU skierowała do Rzecznika Praw Pacjenta wniosek o zbadanie sprawy i w wyniku tego postępowania Rzecznik ustalił, że zostało naruszone prawo pacjentki do właściwej opieki medycznej. W związku z zawinieniem i brakiem staranności anestezjologa Kancelaria LSU domagała się wyższej kwoty niż ta zaproponowana przez firmę ubezpieczeniową szpitala, która w drodze ugody zaoferowała 10.000 zł zadośćuczynienia. Szpital do końca prowadzonego postępowania nie uznawał swojej winy a lekarz, który był sprawcą cierpień poszkodowanej nigdy jej nie przeprosił za swoje błędy. Po wygranym procesie sądowym Kancelaria LSU uzyskała dla Pani Magdaleny 76.000 zł zadośćuczynienia.
Zygmunt 50 lat
Ubezpieczyciel: odmowa wypłaty
LSU – zakończona: 229 000 PLN
Poszkodowany posiadał polisę ubezpieczenia na Życie. Ochrona dotyczyła między innymi opcji ubezpieczenia na wypadek wystąpienia niezdolności do pracy. Po orzeczeniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że Pan Zygmunt jest całkowicie niezdolny do pracy i zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.
U poszkodowanego zostało zdiagnozowane stwardnienie rozsiane, a w wyniku tej choroby ZUS orzekł niezdolność Pana Zygmunta do pracy. W odpowiedzi na zgłoszenie szkody, ubezpieczyciel wydał decyzję odmowną, powołując się na zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W efekcie postępowania prowadzonego przez kancelarię LSU wykazana została przed sądem niezgodność OWU z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W następstwie korzystnego dla poszkodowanego wyroku sądu I instancji i potwierdzenia rozstrzygnięcia przez sąd apelacyjny, ubezpieczyciel wypłacił pełną kwotę. Łącznie z odsetkami za zwłokę w zapłacie odszkodowania.
Zdzisław 50 lat
Ubezpieczyciel: 13 000 PLN
LSU – zakończona: 29 000 PLN
Błąd w sztuce medycznej. Pozostawienie ciała obcego (gazik) podczas zabiegu operacyjnego. Szpital odmówił przyjęcia odpowiedzialności za błąd popełniony w trakcie operacji, pomimo przedstawionych dowodów, w tym niepodważalnych argumentów natury medycznej.
Objawy: ból i ropienie rany, gorączkowanie. Po długim okresie, bezskutecznego leczenia rany pooperacyjnej, podjęto decyzję o operacyjnym oczyszczeniu rany i w trakcie tego zabiegu, usunięto ciało obce – gazik w ranie pooperacyjnej w okolicy mięśni przykręgosłupowych. Zgłoszenie szkody spotkało się z odmową wypłaty odszkodowania, wydaną przez ubezpieczyciela szpitala. Po przedstawieniu wszystkich argumentów i dowodów uzyskaliśmy zmianę stanowiska. Ubezpieczyciel szpitala uznał opinie specjalistów LSU i nastąpiła wypłata odszkodowania. Pan Zdzisław powrócił do zdrowia po krótkiej rehabilitacji. W efekcie prowadzonego w imieniu klienta postępowania sądowego, poszkodowany otrzymał świadczenie dwukrotnie wyższe niż to, które ubezpieczyciel zdecydował się wypłacić w czasie likwidacji szkody. Nasz klient otrzymał również zwrot poniesionych kosztów. Osoby reprezentujące szpital, po zgłoszeniu szkody i w trakcie prowadzonej sprawy odszkodowawczej twierdziły, że działania lekarzy i personelu medycznego były prawidłowe.
Robert 42 lat
Ubezpieczyciel: 2 000 PLN
LSU – zakończona: 60 000 PLN
Wypadek przy pracy. Poślizgnięcie na oblodzonej i nieodśnieżonej nawierzchni placu magazynowego.
Obrażenia: Uraz głowy wraz z wstrząśnieniem mózgu, skręcenie kręgosłupa szyjnego, stłuczenie kolana prawego oraz barku lewego, pourazowe bóle i zawroty, zespół bólowy kręgosłupa szyjnego z zaburzeniami czucia w zakresie nerwu łokciowego prawego, nerwica pourazowa, pogorszenie wzroku w postaci astygmatyzmu krótkowzrocznego, niedowidzenia obuocznego oraz ubytków w polu widzenia. Niezdolny do pracy przez 175 dni. Długotrwałe leczenie i rehabilitacja, postępująca dysfunkcja w zakresie widzenia. Podjęcie leczenia psychiatrycznego. Sprawa oczekuje na rozpoznanie przed sądem, całość roszczeń to około 400.000 PLN i renta wyrównująca utratę możliwości zarobkowania.
Elżbieta 41 lat
Ubezpieczyciel: 24 584 PLN
LSU – zakończona: 110 000 PLN
Wypadek komunikacyjny. Zadośćuczynienie i odszkodowanie za obrażenia ciała doznane w wyniku wypadku.
Lekarze zdiagnozowali u Pani Elżbiety urazy głowy, złamanie końca barkowego obojczyka prawego, uraz okolic rzepki lewej i odcinka piersiowego kręgosłupa oraz zaburzenia natury psychologicznej. Zlecili leczenie ortopedyczne i farmakologiczne. Prowadzona była rehabilitacja lecznicza w związku z zaistniałymi schorzeniami narządu ruchu oraz cykliczne zabiegi fizjoterapeutyczne. Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem sądu. Ubezpieczyciel po odwołaniu złożonym przez naszą kancelarię, wypłacił bezsporną kwotę odszkodowania, dopłata do końcowej wysokości odszkodowania nastąpiła po przeprowadzeniu postępowania sądowego.
Tadeusz 50 lat
Ubezpieczyciel: 6 384 PLN
LSU – zakończona: 56 979 PLN
Szkoda rolnicza. Uszkodzenia budynków w gospodarstwie rolnym, spowodowane gradobiciem. Ubezpieczyciel po odwołaniu, złożonym w imieniu naszego klienta, wypłacił odszkodowanie we właściwej wysokości.
Straty: rozległe uszkodzenia zadaszeń stodoły, chlewni, stajni, krytej wiaty oraz domu mieszkalnego. Sprawa zakończona w postępowaniu odwoławczym. W imieniu poszkodowanego złożona została przez naszą kancelarię odszkodowawczą skarga do Rzecznika Ubezpieczonych. Zarzuty na nieprawidłowe działanie ubezpieczyciela dotyczyły nieprofesjonalnego sposobu likwidacji szkody. Ze szczególnym wskazaniem na opieszałość w działaniu i brak rzetelności w szacowaniu wartości poniesionych przez rolnika strat.
Halina 56 lat
Ubezpieczyciel: 43 470 PLN
LSU – zakończona: 335 970 PLN
Wypadek komunikacyjny pojazdu tzw. busa, przewożącego poszkodowaną do pracy na terenie Niemiec. Sprawę zakończono ugodą z niemieckim ubezpieczycielem.
Obrażenia: rozległe urazy głowy, urazy narządu wzroku, częściowa utrata uzębienia, zaburzenia zmysłów smaku oraz węchu, zaburzenia natury psychicznej związane z codziennym funkcjonowaniem. Długotrwały proces leczenia, w tym rehabilitacja zakończone pomyślnie. Poszkodowana została uznana za częściowo niezdolną do pracy. Sprawa zakończona ugodą po negocjacjach z niemieckim ubezpieczycielem i akceptacji przez klienta wysokości odszkodowania.
Tomasz 34 lat
Ubezpieczyciel: 5 000 PLN
LSU – zakończona: 10 000 PLN
Wypadek komunikacyjny. Na zlecenie klienta kancelaria LSU przygotowała odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Treść odwołania dotyczyła wysokości wypłaconej kwoty zadośćuczynienia. Ubezpieczyciel w odpowiedzi odmówił dopłaty.
Obrażenia ciała: skręcenie i naderwanie wiązadeł międzykręgowych szyjnego odcinka kręgosłupa. Przebyta rehabilitacja usprawniająca. Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem sądu. Firma ubezpieczająca sprawcę wypadku w efekcie krótkiego postępowania sądowego dopłaciła żądaną kwotę i zwróciła poniesione przez poszkodowanego koszty procesu.
Zamów rozmowę
lub
Napisz wiadomość Bezpłatnie sprawdzimy Twoją sprawę nawet do 20 lat wstecz!