facebook

LSU Kancelaria odszkodowawcza

Zakończone sprawy

Magdalena 34 lata
Ubezpieczyciel: nie uznał roszczenia
LSU – zakończona: 76 000 PLN
Błąd w sztuce medycznej. Pacjentka podczas operacji nie została znieczulona odpowiednią dawką leków, jednocześnie otrzymała środki całkowicie zwiotczające mięśnie.
Czując ból operacji oraz słysząc rozmowy i komentarze lekarzy nie mogła w żaden sposób zasygnalizować stanu pełnej świadomości. Kancelaria LSU skierowała do Rzecznika Praw Pacjenta wniosek o zbadanie sprawy i w wyniku tego postępowania Rzecznik ustalił, że zostało naruszone prawo pacjentki do właściwej opieki medycznej. W związku z zawinieniem i brakiem staranności anestezjologa Kancelaria LSU domagała się wyższej kwoty niż ta zaproponowana przez firmę ubezpieczeniową szpitala, która w drodze ugody zaoferowała 10.000 zł zadośćuczynienia. Szpital do końca prowadzonego postępowania nie uznawał swojej winy a lekarz, który był sprawcą cierpień poszkodowanej nigdy jej nie przeprosił za swoje błędy. Po wygranym procesie sądowym Kancelaria LSU uzyskała dla Pani Magdaleny 76.000 zł zadośćuczynienia.
Zygmunt 50 lat
Ubezpieczyciel: odmowa wypłaty
LSU – zakończona: 229 000 PLN
Poszkodowany posiadał polisę ubezpieczenia na Życie. Ochrona dotyczyła między innymi opcji ubezpieczenia na wypadek wystąpienia niezdolności do pracy. Po orzeczeniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że Pan Zygmunt jest całkowicie niezdolny do pracy i zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.
U poszkodowanego zostało zdiagnozowane stwardnienie rozsiane, a w wyniku tej choroby ZUS orzekł niezdolność Pana Zygmunta do pracy. W odpowiedzi na zgłoszenie szkody, ubezpieczyciel wydał decyzję odmowną, powołując się na zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W efekcie postępowania prowadzonego przez kancelarię LSU wykazana została przed sądem niezgodność OWU z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W następstwie korzystnego dla poszkodowanego wyroku sądu I instancji i potwierdzenia rozstrzygnięcia przez sąd apelacyjny, ubezpieczyciel wypłacił pełną kwotę. Łącznie z odsetkami za zwłokę w zapłacie odszkodowania.
Zdzisław 50 lat
Ubezpieczyciel: 13 000 PLN
LSU – zakończona: 29 000 PLN
Błąd w sztuce medycznej. Pozostawienie ciała obcego (gazik) podczas zabiegu operacyjnego. Szpital odmówił przyjęcia odpowiedzialności za błąd popełniony w trakcie operacji, pomimo przedstawionych dowodów, w tym niepodważalnych argumentów natury medycznej.
Objawy: ból i ropienie rany, gorączkowanie. Po długim okresie, bezskutecznego leczenia rany pooperacyjnej, podjęto decyzję o operacyjnym oczyszczeniu rany i w trakcie tego zabiegu, usunięto ciało obce – gazik w ranie pooperacyjnej w okolicy mięśni przykręgosłupowych. Zgłoszenie szkody spotkało się z odmową wypłaty odszkodowania, wydaną przez ubezpieczyciela szpitala. Po przedstawieniu wszystkich argumentów i dowodów uzyskaliśmy zmianę stanowiska. Ubezpieczyciel szpitala uznał opinie specjalistów LSU i nastąpiła wypłata odszkodowania. Pan Zdzisław powrócił do zdrowia po krótkiej rehabilitacji. W efekcie prowadzonego w imieniu klienta postępowania sądowego, poszkodowany otrzymał świadczenie dwukrotnie wyższe niż to, które ubezpieczyciel zdecydował się wypłacić w czasie likwidacji szkody. Nasz klient otrzymał również zwrot poniesionych kosztów. Osoby reprezentujące szpital, po zgłoszeniu szkody i w trakcie prowadzonej sprawy odszkodowawczej twierdziły, że działania lekarzy i personelu medycznego były prawidłowe.
Robert 42 lat
Ubezpieczyciel: 2 000 PLN
LSU – zakończona: 60 000 PLN
Wypadek przy pracy. Poślizgnięcie na oblodzonej i nieodśnieżonej nawierzchni placu magazynowego.
Obrażenia: Uraz głowy wraz z wstrząśnieniem mózgu, skręcenie kręgosłupa szyjnego, stłuczenie kolana prawego oraz barku lewego, pourazowe bóle i zawroty, zespół bólowy kręgosłupa szyjnego z zaburzeniami czucia w zakresie nerwu łokciowego prawego, nerwica pourazowa, pogorszenie wzroku w postaci astygmatyzmu krótkowzrocznego, niedowidzenia obuocznego oraz ubytków w polu widzenia. Niezdolny do pracy przez 175 dni. Długotrwałe leczenie i rehabilitacja, postępująca dysfunkcja w zakresie widzenia. Podjęcie leczenia psychiatrycznego. Sprawa oczekuje na rozpoznanie przed sądem, całość roszczeń to około 400.000 PLN i renta wyrównująca utratę możliwości zarobkowania.
Elżbieta 41 lat
Ubezpieczyciel: 24 584 PLN
LSU – zakończona: 110 000 PLN
Wypadek komunikacyjny. Zadośćuczynienie i odszkodowanie za obrażenia ciała doznane w wyniku wypadku.
Lekarze zdiagnozowali u Pani Elżbiety urazy głowy, złamanie końca barkowego obojczyka prawego, uraz okolic rzepki lewej i odcinka piersiowego kręgosłupa oraz zaburzenia natury psychologicznej. Zlecili leczenie ortopedyczne i farmakologiczne. Prowadzona była rehabilitacja lecznicza w związku z zaistniałymi schorzeniami narządu ruchu oraz cykliczne zabiegi fizjoterapeutyczne. Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem sądu. Ubezpieczyciel po odwołaniu złożonym przez naszą kancelarię, wypłacił bezsporną kwotę odszkodowania, dopłata do końcowej wysokości odszkodowania nastąpiła po przeprowadzeniu postępowania sądowego.
Tadeusz 50 lat
Ubezpieczyciel: 6 384 PLN
LSU – zakończona: 56 979 PLN
Szkoda rolnicza. Uszkodzenia budynków w gospodarstwie rolnym, spowodowane gradobiciem. Ubezpieczyciel po odwołaniu, złożonym w imieniu naszego klienta, wypłacił odszkodowanie we właściwej wysokości.
Straty: rozległe uszkodzenia zadaszeń stodoły, chlewni, stajni, krytej wiaty oraz domu mieszkalnego. Sprawa zakończona w postępowaniu odwoławczym. W imieniu poszkodowanego złożona została przez naszą kancelarię odszkodowawczą skarga do Rzecznika Ubezpieczonych. Zarzuty na nieprawidłowe działanie ubezpieczyciela dotyczyły nieprofesjonalnego sposobu likwidacji szkody. Ze szczególnym wskazaniem na opieszałość w działaniu i brak rzetelności w szacowaniu wartości poniesionych przez rolnika strat.
Halina 56 lat
Ubezpieczyciel: 43 470 PLN
LSU – zakończona: 335 970 PLN
Wypadek komunikacyjny pojazdu tzw. busa, przewożącego poszkodowaną do pracy na terenie Niemiec. Sprawę zakończono ugodą z niemieckim ubezpieczycielem.
Obrażenia: rozległe urazy głowy, urazy narządu wzroku, częściowa utrata uzębienia, zaburzenia zmysłów smaku oraz węchu, zaburzenia natury psychicznej związane z codziennym funkcjonowaniem. Długotrwały proces leczenia, w tym rehabilitacja zakończone pomyślnie. Poszkodowana została uznana za częściowo niezdolną do pracy. Sprawa zakończona ugodą po negocjacjach z niemieckim ubezpieczycielem i akceptacji przez klienta wysokości odszkodowania.
Tomasz 34 lat
Ubezpieczyciel: 5 000 PLN
LSU – zakończona: 10 000 PLN
Wypadek komunikacyjny. Na zlecenie klienta kancelaria LSU przygotowała odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Treść odwołania dotyczyła wysokości wypłaconej kwoty zadośćuczynienia. Ubezpieczyciel w odpowiedzi odmówił dopłaty.
Obrażenia ciała: skręcenie i naderwanie wiązadeł międzykręgowych szyjnego odcinka kręgosłupa. Przebyta rehabilitacja usprawniająca. Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem sądu. Firma ubezpieczająca sprawcę wypadku w efekcie krótkiego postępowania sądowego dopłaciła żądaną kwotę i zwróciła poniesione przez poszkodowanego koszty procesu.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

W przypadku gdy wystąpią obrażenia ciała czy śmierć bliskiej osoby to z naszą pomocą uzyskasz wysokie odszkodowanie za straty i zadośćuczynienie za cierpienia. Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku lub polisy NNW.

Błędna diagnoza lekarza i zakażenie w szpitalu, zła diagnoza i błąd lekarza

Jeżeli lekarz popełnił błąd, padła zła diagnoza lub prowadzone było złe lub nieprawidłowe leczenie to możesz uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie. Może wystąpić też renta po wypadku, gdy było prowadzone złe leczenie lub gdy wystąpi zakażenie w szpitalu.

Odszkodowania, renta i zadośćuczynienia za wypadek w pracy

Praca na budowie, kopalni, w fabryce lub innym dużym przedsiębiorstwie? Zgodnie z przepisami zawsze należne jest odszkodowanie, zadośćuczynienie za wypadek czy też renta po wypadku, wyrównująca dochody poszkodowanego. Uzyskamy również odszkodowanie z ZUSu.

Wypadek, odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcy

Przedmiotem naszej działalności jest uzyskanie odszkodowania po takich zdarzeniach jak: wypadek komunikacyjny, wypadek w pracy – również odszkodowanie z ZUS, wypadek przy pracy rolniczej – odszkodowanie KRUS, odszkodowanie za szkody w uprawach. Również, gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek – NNW. Prowadzimy również sprawy z polisy na życie: zgłoszenie szkody, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jeżeli jest taka konieczność to nasi klienci mają pełną obsługę sprawy w sądzie – adwokat Opole, radca prawny Opole, prawnik na terenie całej Polski. Prowadzimy sprawy na terenie całej Unii Europejskiej, szczególnie pomagamy poszkodowanym, jeżeli wystąpi: wypadek w Niemczech, wypadek w Holandii, Belgii, wypadek w Anglii. U nas dowiesz się jak uzyskań odszkodowanie po wypadku. Opole to główna siedziba naszej kancelarii, ale realizujemy również obsługę spraw na terenie całej Polski – pracujemy również online: e-mail, telefon, poczta tradycyjna.

Odszkodowanie dla rolnika za szkody w uprawach (gradobicie, zalanie, pożar)

kataklizmyDochodzenie odszkodowania dla rolników to część naszej pracy. Szkody w uprawach np. uprawy zniszczone przez dziki, wymrożenie, gradobicie, zalanie i zniszczone uprawy podlegają wypłacie odszkodowania. Również pożar budynku gospodarskiego lub uszkodzenia i straty po gradobiciu czy powodzi. Gdy wystąpi pożar do odszkodowanie uzyskamy z odpowiedniej polisy ubezpieczenia. Jeżeli wystąpiły: obrażenia ciała po wypadku, odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć członka rodziny czy bliskiej osoby to zgłoś się do nas. Bez opłat sprawdzimy każdy wypadek i odszkodowanie, do 20 lat wstecz. Ustalimy czy należne jest odszkodowanie Opole to nasz główna siedziba i tu znajduje się dział analizy prawnej i szacowana jest wysokość odszkodowania. Jest wiele firm odszkodowawczych ( votum auxilia euco solace lesta omega helpfind salvum i inne) ale to Kancelaria LSU jest liderem na rynku odszkodowań i ma bardzo bogate i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących odszkodowania. Sprawdź w Internecie opinie o nas. Opole odszkodowanie i jego bezpłatna analiza – szybko i skutecznie. Katowice odszkodowanie, Wrocław odszkodowanie, Opole odszkodowanie i cała Polska. Mamy duże sukcesy w walce z ubezpieczycielami o odszkodowanie i zadośćuczynienie – PZU, WARTA, COMPENSA, CONCORDIA, UNIQA, AVIVA, NATIONALE-NEDERLANDEN, TUNŻ, ERGO HESTIA, ALLIANZ, TUW, AXA i inni.
Zamów rozmowę
lub
Napisz wiadomość Bezpłatnie sprawdzimy Twoją sprawę nawet do 20 lat wstecz!