Z pełną troską dbamy o bezpieczeństwo i prywatność naszych klientów, zapewniając pełną dyskrecję w każdej obsługiwanej przez nas sprawie. Prawo karne to dziedzina prawa, która reguluje postępowanie w sprawach przestępstw, określając co stanowi przestępstwo oraz jakie są konsekwencje jego popełnienia. Stanowi ono zbiór norm, których celem jest ochrona porządku społecznego i bezpieczeństwa obywateli.

Prawa karne obejmuje:

  • Przestępstwa – prawo karne definiuje różne rodzaje przestępstw, takie jak przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności, przeciwko mieniu, przeciwko porządkowi publicznemu, itp.
  • Odpowiedzialność karna – określa, kiedy osoba może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej za swoje czyny, uwzględniając kwestie takie jak wiek odpowiedzialności karnej czy stany wyłączające odpowiedzialność karą.
  • Kary i środki karne – reguluje rodzaje kar i środków zastosowanych wobec osób skazanych za przestępstwa, takie jak kara pozbawienia wolności, kara ograniczenia wolności, grzywna, środki probacyjne, itp.
  • Postępowanie karne – dotyczy procedury prowadzenia spraw karnych, od momentu wszczęcia postępowania przygotowawczego, proces sądowy, aż po wykonanie kary.

Działamy na każdym etapie postępowania, zarówno w fazie postępowania przygotowawczego, jak i przed sądem. Liczne sukcesy świadczą o naszej skuteczności w zakresie spraw karnych.

Prawo karne – wybrane usługi:

  • reprezentowanie podejrzanego i pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego,
  • reprezentowanie oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego przed sądem,
  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym (m.in. wnioski i reprezentacja w sprawach o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o przerwę w odbywaniu kary, o odroczenie kary pozbawienia wolności),
  • reprezentowanie obwinionego w sprawach o wykroczenia,
  • doradztwo prawne, pomoc i reprezentacja we wszelkich innych sprawach karnych i karnoskarbowych.