Prawo pracy to dziedzina prawa, która reguluje relacje między pracownikami a pracodawcami, zapewniając ochronę praw pracowników i określając obowiązki pracodawców. Natomiast prawo ubezpieczeń społecznych reguluje system ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe i inne.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje m.in.:

 • Umowy o pracę – kwestie związane z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o pracę, w tym okresy próbne, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, ochronę przed zwolnieniem, itp.,
 • Prawa i obowiązki pracownicze – standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, prawo związane z równością i niedyskryminacją, prawo do prywatności, itp.,
 • Zabezpieczenia społeczne – formy zabezpieczenia społecznego, takie jak emerytury, renty, zasiłki chorobowe, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki rodzicielskie i inne.
 • Spory pracownicze – reprezentacja w sporach pracowniczych, zarówno przed sądem pracy, jak i w postępowaniach mediacyjnych.
 • Kwestie związane z ubezpieczeniem społecznym –zasady, procedury i uprawnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych.
 • Odszkodowanie za wypadek przy pracy – jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy od ZUS, ustalenie choroby zawodowej czy zadośćuczynienie od pracodawcy za szkodę wyrządzoną pracownikowi.

Rozumiemy, że kwestie związane z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi mogą być złożone i wpływać na Twoje codzienne życie i dobrobyt. Dlatego naszym celem jest zapewnić Ci jasne, rzetelne i skuteczne doradztwo prawne.

Prawo pracy – wybrane usługi:

 • udzielanie porad pracownikom i pracodawcom dotyczących ich praw i obowiązków wynikających z umów o pracę, regulaminów pracy oraz obowiązujących przepisów prawa pracy,
 • sporządzanie i analiza umów o pracę, w tym umów na czas określony, umów na czas nieokreślony, a także innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • doradztwo w procesie zwalniania pracowników, w tym w przypadku zwolnień grupowych i indywidualnych oraz związanymi z nimi procedurami prawnymi,
 • reprezentacja pracodawców i pracowników w sprawach pracowniczych przez sądem,
 • pomoc w sprawach związanych z dyskryminacją, molestowaniem i nierównym traktowaniem w miejscu pracy, a także reprezentacja klientów w przypadkach naruszenia przepisów przeciwdziałania dyskryminacji.

Prawo ubezpieczeń społecznych – wybrane usługi:

 • udzielanie porad prawnych klientom na temat ich praw i obowiązków związanych z systemami ubezpieczeń społecznych,
 • pomoc w przygotowywaniu wniosków o świadczenia z ubezpieczeń społecznych, takich jak renty, emerytury, zasiłki chorobowe czy zasiłki macierzyńskie,
 • reprezentacja przed organami ubezpieczeń społecznych,
 • pomoc w sprawach dotyczących niezdolności do pracy, w tym uzyskiwanie orzeczeń lekarskich i reprezentacja klientów w procesach związanymi z uzyskaniem odpowiednich świadczeń,

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania prawne.