You are currently viewing Posiadasz umowę kredytu frankowego? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Jeśli posiadasz kredyt we frankach szwajcarskich i zastanawiasz się nad złożeniem pozwu przeciwko bankowi, zespół naszej kancelarii dokona bezpłatnej analizy Twojej umowy kredytowej pod kątem klauzul abuzywnych (niedozwolonych) oraz innych postanowień, które mogą naruszać Twoje prawa jako kredytobiorcy, a następnie przedstawi możliwe opcje działania.

Do dokonania analizy niezbędne będą dokumenty, takie jak:

 • umowa kredytu,
 • regulamin z dnia zawarcia umowy,
 • wszystkie aneksy do umowy kredytowej,
 • historia spłaty rat kapitałowo – odsetkowych i innych świadczeń spełnionych bezpośrednio na rzecz banku,
 • data i kwota uruchomienia kredytu lub poszczególnych transz,

Jeżeli nie posiadasz powyższych dokumentów pomożemy Ci wystąpić do banku z pisemnym wnioskiem o wydanie zaświadczenia dotyczącego wykonywania umowy kredytowej.

Jakich roszczeń możesz dochodzić przed Sądem? 

Ustalenie nieważności umowy kredytowej

Prowadzi do uznania, że od samego początku umowa nie miała mocy wiążącej. Traktuje się ją tak, jakby nigdy nie obowiązywała. W przypadku unieważnienia kredytu dochodzi do wzajemnego rozliczenia między kredytobiorcą a bankiem. W takiej sytuacji bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie wpłacone przez niego kwoty, a kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić bankowi otrzymaną kwotę kapitału.

Korzyści z unieważnienia kredytu:

 • wstrzymanie płatności rat kapitałowo – odsetkowych,
 • umowa kredytu frankowego przestaje obowiązywać, 
 • wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości,
 • zwrot wzajemnie spełnionych świadczeń, bank ma obowiązek zwrotu wszystkich świadczeń, które kredytobiorca wpłacił na rzecz banku, zaś kredytobiorca ma obowiązek zwrot wypłaconego mu kapitału kredytu,

Pamiętaj! Kancelaria oferuje również wsparcie po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego, polegające na pomocy przy rozliczeniu z bankiem po unieważnieniu umowy kredytowej oraz usunięciu wpisu hipoteki obciążającej nieruchomość.

Odfrankowienie” umowy kredytowej

Prowadzi do usunięciu z umowy kredytu klauzul abuzywnych, czyli niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, a dotyczących mechanizmu przeliczania kredytu do franka szwajcarskiego.  W praktyce, po wyeliminowaniu tych zapisów, umowa przekształcana jest na złotówki, a bank zobowiązany jest zwrócić nadpłacone raty. Kredyt zatem trwa nadal, ale na bardzo korzystnych warunkach. 

Korzyści z „odfrankowienia” kredytu:

 • wyeliminowanie mechanizmu indeksacji oraz ryzyka kursowego,
 • niższa kwota kredytu do spłaty,
 • zwrot przez bank nadpłaconych rat,