W Kancelarii Prawnej LSU rozumiemy, jak ważne jest uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania w przypadku odniesienia obrażeń ciała – szkoda na osobie lub w razie strat poniesionych w mieniu – szkoda majątkowa. Nasz zespół doświadczonych specjalistów i prawników, radca prawny, adwokat są gotowi pomóc Ci na każdym etapie procesu. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu sprawiedliwego odszkodowania. Analizujemy każdą sprawę bez opłat, wypadki nawet do 20 lat wstecz.

Szkoda na osobie

Nasza pomoc w tym zakresie obejmuje dochodzenie odszkodowania za doznane obrażenia ciała i rozstrój zdrowia (odszkodowanie za wypadek). W przypadku śmierci bliskiej Ci osoby uzyskamy odpowiednio wysokie zadośćuczynienie. Wypłacone poszkodowanemu zadośćuczynienie będzie obejmowało naprawienie wszystkich odniesionych szkód wynikających z doznanych obrażeń ciała, krzywdy, bólu i cierpień spowodowanych wypadkiem. W przypadku śmierci bliskiej osoby uzyskamy od sprawcy wypadku stosowne zadośćuczynienie.

 • Wypadek komunikacyjny – odszkodowanie i zadośćuczynienie za obrażenia ciała odniesione w wyniku wypadku komunikacyjnego są formą rekompensaty finansowej przyznanej poszkodowanej osobie w rezultacie doznanych obrażeń w zdarzeniach drogowych, takich jak wypadek samochodowy, wypadek na rowerze, hulajnodze czy wypadek pieszego.
 • Błąd medyczny, błąd lekarza – naruszenie praw pacjenta. Błąd w sztuce medycznej to duża część spraw, którymi się zajmujemy. Odszkodowanie i zadośćuczynienie można otrzymać nie tylko za błąd lekarza lub złą diagnozę. Mogą one również obejmować nieprawidłowe leczenie, zaniedbania w leczeniu lub zakażenie w szpitalu albo odmowę udzielenia choremu pomocy medycznej. Przykłady często występujących spraw:
  – zła diagnoza ortopedyczna,
  – zakażenie gronkowcem,
  – uraz noworodka lub matki podczas porodu,
  – błędna diagnoza onkologiczna,
  – odmowa udzielenia pomocy medycznej,
  – naruszenie prawa do dokumentacji medycznej.
 • Wypadek na śliskiej lub uszkodzonej nawierzchni – W przypadku wypadków na uszkodzonym lub śliskim chodniku, odpowiedzialność za szkody może należeć do zarządcy nieruchomości, czyli osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie i bezpieczeństwo danego obszaru. Jeśli chodnik był niedostatecznie utrzymany, co doprowadziło do wypadku, zarządca nieruchomości może być pociągnięty do odpowiedzialności.
 • Wypadek przy pracy – odszkodowanie za wypadek przy pracy w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej. Utracony dochód, zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta wyrównawcza. W imieniu poszkodowanego zgłosimy szkodę lub sporządzimy odwołanie od wydanej, niekorzystnej decyzji. Zbadamy okoliczności zdarzenia i spowodujemy, że odszkodowanie i zadośćuczynienie będzie wypłacone we właściwej kwocie. Każdy przypadek sprawdzimy bezpłatnie i ustalimy możliwości na uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia czy też renty. Możliwe jest uzyskanie odszkodowania nawet w przypadku, gdy część winy obciąża pracownika.
 • Odszkodowanie z ZUS – rodzaj odszkodowań, którymi się zajmujemy. Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz ich rodzin. Po śmierci pracownika w wypadku przy pracy świadczenia odszkodowawcze należą się członkom jego rodziny.

Pomoc w zakresie wypadków przy pracy może obejmować zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę:

 • wypadek przy pracy z winy pracodawcy – brak przewidzianych prawem szkoleń BHP, niewyposażenie pracownika w środki ochrony indywidulanej, brak nadzoru nad wykonywanymi pracami. W ramach naszych działań uzyskamy odszkodowanie za utracone dochody, za okres niezdolności do pracy i poniesione koszty transportu oraz leczenia. Wystąpimy o przysługujące zadośćuczynienie za krzywdę, ból i cierpienie spowodowane odniesionymi obrażeniami, które są następstwem zawinionego działaniem lub zaniechania pracodawcy. Możliwe jest również uzyskanie dla poszkodowanego renty wyrównującej poziom dochodów z osiąganymi przed wypadkiem,
 • powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, co oznacza nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną w wyniku, którego doznano niezależnie od swej woli uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub nastąpiła śmierć pracownika.

Odszkodowanie dla rolnika

Odszkodowania dla rolników za szkody powstałe w budynkach mieszkalnych, zabudowaniach gospodarczych, uprawach rolnych oraz utraconych dochodach.

 • wypadki z udziałem maszyn rolniczych,
 • urazy spowodowane podnoszeniem ciężarów o niedopuszczalnej normie,
 • zniszczenie budynków rolnych,
 • szkody spowodowane przez zwierzęta hodowlane (konie, bydło),
 • uszczerbki na zdrowiu spowodowane niewłaściwą obsługą maszyn i urządzeń,
 • szkody łowieckie spowodowane przez dzikie zwierzęta.

Szkoda majątkowa

Odszkodowania za szkody majątkowe i komunikacyjne, np. uszkodzenia budynków i mieszkań, kradzież pojazdu, uszkodzenia pojazdu w wyniku wypadku lub zdarzeń takich jak pożar, powódź. Odszkodowania z polis AC (ochrona AutoCasco).

Nasza pomoc w zakresie tych zdarzeń obejmuje uzyskanie odszkodowania:

 • za szkody powstałe w pojazdach i maszynach zarówno na skutek zjawisk atmosferycznych takich jak gradobicie, wichury, powódź itp. jak i za szkody powstałe w wyniku kolizji lub wypadku drogowego. Możliwym jest również uzyskanie dla Państwa zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Wzywamy ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania za naprawę i części zamienne, takie jak oryginalne części producenta pojazdu, certyfikowane i z gwarancją,
 • za szkody powstałe w mieszkaniach, budynkach mieszkalnych, zabudowaniach warsztatowych, produkcyjnych, magazynowych w wyniku działania niekorzystnych czynników atmosferycznych, pożaru lub innych zdarzeń. Dochodzimy odszkodowań za działanie lub zaniedbanie osób lub instytucji powodujących szkodę.

Odszkodowanie od Banku

Wypłata odszkodowania przez bank nastąpi w przypadku, gdy bank działa na niekorzyść Klienta. Niepoinformowanie przez bank lub podawanie nieścisłych informacji będą podstawą do ubiegania się przez Klienta o odszkodowanie od banku. Stosowanie przez instytucję finansową zapisów umów sprzecznych z prawem – klauzula abuzywna, to działanie niedozwolone i w takim przypadku należne będzie odszkodowanie od banku. W takich sprawach można wystąpić o unieważnienie umowy kredytu – kredyt frankowy, walutowy, frankowicze.

Rodzaje roszczeń odszkodowawczych:

 • Odszkodowanie – pomagamy w uzyskaniu odszkodowania za straty finansowe i poniesione koszty. Prowadzone przez nas sprawy dotyczą szkody majątkowej, która wynika z różnych zdarzeń. Na przykład odszkodowanie za uszkodzony pojazd czy odszkodowanie za koszty naprawy budynków zniszczonych w wyniku działania sił przyrody, zalania lub pożaru. Świadczenia odszkodowawcze dotyczyć mogą również zwrotu kosztów leczenia, zakupu leków i środków ortopedycznych czy dojazdów do placówek medycznych.
 • Zadośćuczynienie – jeśli doświadczyłeś cierpienia fizycznego lub psychicznego w wyniku wypadku, błędu medycznego czy innych zdarzeń, oferujemy pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia, które jest rekompensatą za doznaną krzywdę.
 • Renta wyrównawcza – jeśli w wyniku wypadku doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu lub utraciłeś zdolność do pracy to pomagamy w uzyskaniu renty, która ma na celu zabezpieczenie Twojej sytuacji finansowej i wyrównanie dochodów utraconych w efekcie zdarzenia.
 • Renta na zwiększone potrzeby – uszczerbek na zdrowiu po wypadku skutkuje często koniecznością ponoszenia zwiększonych wydatków. W takim przypadku pomagamy w uzyskaniu renty związanej z używaniem sprzętu medycznego, koniecznością specjalistycznego odżywiania lub dojazdem do lekarza i na zabiegi, gdy jest konieczna rehabilitacja po wypadku.
 • Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy (ZUS) – jeśli w wyniku wypadku przy pracy wystąpiły obrażenia ciała to pomagamy w uzyskaniu odszkodowania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz od pracodawcy. Nasz zespół specjalistów i prawników pomoże Ci w zebraniu niezbędnej dokumentacji i przeprowadzeniu całego postępowania odszkodowawczego. Zgłosimy wypadek, odwołamy się od niekorzystnej decyzji wydanej przez ZUS lub wystąpimy o sprostowanie protokołu powypadkowego.