Postępowanie przedsądowe odnosi się do działań podejmowanych przed wszczęciem postępowania sądowego. Jest to etap, na którym strony próbują rozwiązać spór lub konflikt drogą negocjacji, mediacji lub innych form alternatywnego rozwiązywania sporów. Postępowanie przedsądowe może dotyczyć różnych rodzajów spraw, takich jak cywilne, rodzinne czy handlowe.

Postępowanie przedsądowe może mieć różne formy w zależności od rodzaju sprawy:

  • Negocjacje – przed wszczęciem postępowania sądowego, strony mogą próbować rozwiązać spór poprzez negocjacje. Może to obejmować wymianę korespondencji, rozmowy telefoniczne lub spotkania w celu omówienia możliwości rozwiązania problemu.
  • Mediacje – to forma alternatywnego rozwiązywania sporów, w której neutralny mediator pomaga stronach osiągnąć porozumienie. Mediacje są często mniej kosztowne i mniej czasochłonne niż postępowanie sądowe, a także mogą pomóc w zachowaniu dobrych relacji między stronami.
  • Wezwanie do zapłaty – przed złożeniem pozwu, wierzyciel wysyła wezwanie do zapłaty, w którym informuje dłużnika o zaległym długu i żąda jego uregulowania w określonym terminie.
  • Porozumienie – jeżeli strony dojdą do porozumienia w trakcie postępowania przedsądowego mogą zawrzeć umowę, która rozwiązuje spór. Ważne jest, aby umowa była precyzyjna i zawierała wszystkie niezbędne elementy, takie jak obowiązki stron, terminy i ewentualne kary umowne.
  • Ustalenie dowodów – postępowanie przedsądowe może również obejmować gromadzenie i wymianę dowodów, które mogą być użyte w ewentualnym postępowaniu sądowym.